Santpoort Bloemendaal

Een stukje historie over Santpoort Bloemendaal. Rond 1800 werden krankzinnigen samen met afstotelijke zieken, misdadigers en onmaatschappelijke lieden opgesloten. In de gasthuizen en gestichten heersten erbarmelijke toestanden. In 1841 komt er een krankzinnigenwet die in 1843 leidt tot de stichting van Meerenberg. Opname van de eerste patiënt is in 1849 een feit. In 1918 wordt in de wetgeving de benaming 'gesticht' vervangen door 'psychiatrisch ziekenhuis'. Meerenberg krijgt de naam Provinciaal Ziekenhuis nabij Santpoort Bloemendaal(PZS).

Door privatisering in de gezondheidszorg kwam het oude deel van deze inrichting leeg te staan, en tot op de dag van vandaag staan de gebouwen er nog impossant en geheimzinnig bij.

Ook vroeger had men geen notie wat er zich afspeelde achter de muren van het ziekenhuis. Bloed aftappen, shock-therapie, vastbinden in wisselbaden, de isoleercel, het zijn erbarmelijke taferelen die zich hier hebben afgespeeld. Tijdens de 2e wereldoorlog hebben er zelfs mensen ondergedoken gezeten.

Het lijkt wel of er resten van deze lugubere sfeer zijn achtergebleven in de gebouwen. In de lange gangen staan de vloerdelen krom van het vocht en in de kamers met hun hoge plafonds waait het half vergane doek van de zonwering tegen de kapotte ramen. Af en toe komen er onverklaarbare geluiden uit andere delen van het gebouw.

Around 1800 lunatics were locked up together with repulsive patients, criminals and other asocially people. In the guest houses and hospices piteous situations dominated. In 1841, there a lunatic law comes which leads in 1843 to the foundation of Meerenberg. The first patient arrives in 1849, a fact. In 1918 by law is the name of ' lunatic hospital'  replaced by 'psychiatric hospital '. Meerenberg get the name 'provincial hospital Santpoort'

By privatisation in the health care the old part of this institution became empty, until now the buildings still stands impossant and mysterious.

Also in the old days outsiders had no idea what took place there behind the walls of the hospital. Blood draws , shock-therapie, tied up in exchange-baths, the isolate,  these are extreme things that have taken place here. Even during WW2 there were people hiding here from the Germans. It seems that the parts of the sinister atmosphere still hangs around here. In the hallways the floors are rotting away and curved by moisture and in de rooms with their high ceilings the rest of the curtains are moving against the broken windows. From time to time unexplainable sounds come from other parts of the building.

Urban Benelux Movie